Rechtsbijstand verzekering in Oldenzaal

Rechtsbijstandsverzekering afsluiten: checklist

Wil je een (gezins)rechtsbijstandsverzekering afsluiten? Loop dan eerst even onderstaande checklist door!

Consument Ja/nee
Dit onderdeel heeft betrekking op geschillen bij consumentenovereenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn het contract met energiebedrijf of provider . maar ook de aankopen van een consumptiegoed ( bijvoorbeeld een nieuwe televisie ) in de winkel of op internet.

Inkomen ja/nee
Dit onderdeel bevat in ieder geval ondersteuning bij arbeidsrechtelijke geschillen zoals ontslag of overplaatsing. Daarnaast zijn meestal ook geschillen rondom pensioen, studiefinanciering sociale uitkeringen en –voorzieningen meeverzekerd.

Fiscaal recht en vermogen ja/nee
Dit onderdeel heeft betrekking op geschillen over effectentransacties van de bank of vermogensbeheerder of over een opgelegde belastingaanslag. Soms valt hieronder ook een eventuele tweede woning

Verkeer ja/nee
Dit onderdeel heeft betrekking op geschillen ontstaan door aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zijn te voet, per fiets of met de auto. Het geschil kan betrekking hebben op autoschade of letselschade. Er wordt ook bijstand verleent als je zelf een verkeersfout hebt gemaakt (of daarvan wordt beschuldigd).

Pleziervaartuig ja/nee

Wonen Ja/nee
Dit onderdeel bevat in ieder geval ondersteuning bij geschillen over koop, verkoop, huur, onderhoud en verbouwing van je woning. Burengerechtelijke kwesties (bijvoorbeeld een geschil over overhangende takken) zijn meestal ook meeverzekerd.

Eigenwoning Ja/nee
Verhuur eigen woning ja/nee Hiermee wordt bedoeld een (tijdelijke) verhuur van de gehele woning. Het verhuren van een enkele kamer is doorgaans al meeverzekerd bij het onderdeel wonen.

Denk verder na over het volgende:

Noodzaak: weeg de noodzaak van een rechtsbijstandspolis af voor kleine geschillen loont jarenlang premie betalen niet.
Overlap: is er overlap met andere verzekeringen die je hebt lopen? Ben je bijvoorbeeld verzekerd voor Verkeersrechtsbijstand dan is het niet nodig om bij de autoverzekering een rechtsbijstandsdekking af te sluiten.
Dekking: bepaal vooraf voor welk type geschillen je in ieder geval verzekerd wilt zijn en kijk of die in het standaardpakket zitten. Soms is het nodig om een aanvullende module af te sluiten, zoals arbeidsgeschillen en scheidingsmediation.
Uitsluitingen: kijk goed in de voorwaarden welke geschillen zijn uitgesloten van dekking.
Verzekerden: zijn inwonende familieleden of mede-inzittenden ook meeverzekerd? (bij gezinspolissen is het antwoord op deze vraag vaak positief).
Wachttermijn: is er een wachttermijn en zo ja, hoe lang is die? Soms is de wachttijd voor alle rechtsgebieden gelijk, soms verschilt dit per rechtsgebied (zoals voor arbeidsgeschillen).
Dekkingsgebied: in welke landen ben je wel en niet verzekerd? Soms verschilt dat per rechtsgebied of zelfs per geschil!
Verzekerde bedrag: de kosten die de rechtshulpverlener buiten de deur maakt, zoals rechtbankkosten en kosten om een advocaat in te huren, zijn meestal niet onbeperkt gedekt. Het kostenmaximum verschilt per verzekering.
Opzeggen: mag de verzekeraar de verzekering tussentijds opzeggen, bijvoorbeeld als je (te) vaak een claim indient? Dit staat vaak niet in de voorwaarden, maar vraag de verzekeraar hiernaar.
Franchise (minimaal schadebedrag): hanteert de verzekeraar een drempelbedrag, waaraan het geschil moet voldoen om in aanmerking te komen voor rechtshulp?
Eigen risico: geldt er een eigen risico? Dit bedrag moet je zelf betalen wanneer je rechtshulp krijgt. De meeste verzekeraars hanteren geen standaard eigen risico.

Onderneem direct actie bij een geschil; maak schriftelijk bezwaar en onderstreep je bereidheid om het geschil op te lossen. Roep daarnaast rechtsbijstand in; via een polis kun je vaak juridisch advies inwinnen, ook over niet-gedekte zaken.