Privacy Statement

Inhoudsrechten

RVO is de afkorting van Robert van Ommen, onderdeel van RVO Assurantiƫn B.V. RVO wenst u middels dit Privacy Statement te informeren over de doeleinden waarvoor RVO uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. RVO respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site www.rvoassurantien.nl. RVO spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens kunnen ook worden verstrekt aan de verzekeraar/bank en/of aanbieder indien u consument/eindklant bent. Dit om met u persoonlijk een afspraak kunnen maken of vraag te beantwoorden naar aanleiding van uw aanvraag. RVO zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Waarom cookies?

De website www.vkg.com plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sinds de nieuwe telecomwet sinds juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Deze cookies zijn bedoelt om de website van RVO beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Zo kan RVO bijvoorbeeld zien hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. RVO gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de RVO website www.rvoassurantien.nl en hun functionaliteit:
Standaardcookies (worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft):
Cookie Naam Doel / meer info
CCS ASPSESSIONIDSQCAQCSD Gegevens uit CCS halen tbv login extranet
Google Analytics __utma bewaartijd 2 jaar

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt VKG inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kan VKG de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. VKG kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Google Analytics __utmb bewaartijd 2 jaar
Google Analytics __utmc bewaartijd 2 jaar
Google Analytics __utmz bewaartijd 6 maanden

Facebook (actc_userdatrluppresence, s, sub, xs) Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via rvo cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. (bewaartijd variƫrend van sessie tot twee jaar)

Slotopmerking

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met backoffice@rvogroep.nl.

Links

Onze sites kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: backoffice@rvogroep.nl

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door RVO aangepast worden. RVO adviseert daarom de Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door RVO. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan RVO persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. RVO zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die RVO bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien RVO dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. RVO zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden Doeleinden van gegevensverwerking RVO verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie

RVO tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin RVO wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan RVO instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Uitoefening van rechten; contact opnemen met RVO Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: backoffice@rvogroep.nl